Obsah a organizace školení

 

Obsah a organizace školení Instruktor cvičení O-A metodou®

Certifikát Instruktor cvičení  O-A metodou se poskytuje na úrovni Basic, Master a Teacher.

 

Stupeň Basic

Těžiště školení stupně Basic spočívá v seznámení s principy cvičení O-A metodou®, v jejich zvládnutí ve vlastním pohybovém projevu a aplikací při cvičení s jinými osobami.

Sestává ze 3 pětidenních cyklů. Začíná se obvykle ve čtvrtek v podvečer a končí se zkouškami v úterý. Jednotlivé cykly jsou tematicky zaměřeny na

  • Pohyb vsedě a problematiku ramen, páteře a pánve

Pohyb vsedě je aplikace O-A metody® jako zdravotního cvičení při cvičení na židli. Účelem tohoto zvláštního druhu cvičení O-A metodou® je obsáhnout v plném rozsahu pohybovou stránku sedu na židli jako klidové polohy, která hraje v lidském způsobu života stále větší význam. Z vyrovnávacího hlediska se sed na židli jeví jako ideální poloha pro zvládnutí zdravotních potíží v oblasti bederní a krční páteře.

  • O-A diagnostiku

je komplexní systém hodnocení kvality pohybového projevu a skládá se ze dvou částí: aplikace Jandova svalového testu na tělovýchovnou praxi Tato aplikace slouží k hodnocení významu nesprávných pohybových stereotypů, jejichž prostřednictvím kompenzuje centrální nervový systém vliv zkrácení a oslabení svalů na hybnost celého těla. Zkrácení a oslabení svalů jsou považovány za zákonitý důsledek – adaptaci – na příčiny vyššího řádu na řídicí úrovni. Hodnocením těchto centrálních vlivů se zabývá druhá část O-A diagnostiky – Posturální diagnostika. Tato diagnostika se opírá o dynamicko-prostorovou koncepci držení těla. Držení těla a pohyb jsou v této koncepci, přinášející zásadně odlišné výstupy pro praxi, než ke kterým vede statický pohled na držení těla jako klidový postoj, považovány za jediný vnitřně provázaný celek, s nímž je takto třeba i pracovat. Posturální diagnostika je východiskem pro hodnocení koordinační funkce mozku. O-A diagnostika jako celek poskytuje návod jak cvičením zdokonalit nejen pohybové stereotypy, ale i řídicí činnost mozku.

  • metodikou nácviku Správné chůze (a běhu) a problematiku kloubů dolních končetin

Metodika nácviku správné chůze vychází z poznatku o dvojím typu chůze. Přirozeně ustavené a zdravotně problematické chůze kyčelní na straně jedné a chůze kotníkové, jíž se většina lidí musí naučit. Kyčelní chůze spadá do oblasti gravitační motoriky, kotníková chůze je jedním z nejúčinnějších prostředků rozvoje motoriky antigravitační. Převod kyčelní chůze na kotníkovou je mimo jiné jedním z nejúčinnějších prostředků rozvoje koordinace a vědomé práce se svalovým napětím.  

Pro přijetí na školení stupeň Basic je nutná alespoň základní kvalifikace pro vykonávání tělovýchovné činnosti (absolutorium některého z akreditovaných vzdělávacích programů v oblasti tělesné výchovy a sportu (rozsah 150 hodin), případně středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření či platná masérská licence. Optimální je specializace zdravotní tělesná výchova nebo vysokoškolské vzdělání tělovýchovného či zdravotnického zaměření.  

Školení je zahájeno písemnými testy z anatomie a fyziologie. Účelem je zjistit a sjednotit úroveň znalostí všech účastníků. Úspěšné zvládnutí vstupního testu (případně i v opravném termínu) je předpokladem připuštění k závěrečným zkouškám.

K získání certifikátu pro stupeň Basic je třeba prokázat porozumění principům cvičení O-A metodou® v teorii i praxi, dále schopnost využívat v praxi diagnostiku, pohotovost při reagování na chyby v pohybovém projevu cvičenců. Zkouška má písemnou, ústní a praktickou část, při které povedete cvičení O-A metodou® jednak s jednotlivými cvičenci, tak s menší skupinou.  

Absolvent kurzu, který nesplní všechna kritéria pro získání certifikátu instruktor cvičení O-A metodou®, získá osvědčení o absolvování školení bez práva užívat ochrannou známku O-A metoda®.. Osvědčení mu bude vyměněno za certifikát, pokud si během následujícího roku doplní potřebné dovednosti či znalosti.

Všechny 3 části školení stupeň Basic se konají v průběhu 1 roku. Celé školení je nutné absolvovat nejpozději do 2 let od jeho zahájení. Pořadí jednotlivých cyklů školení je závazné.

Stupeň Basic opravňuje k samostatnému vedení cvičení O-A metodou® a užívání stejnojmenné ochranné známky.  

Cena školení Basic pro rok 2017 – 2019 je 11.900,- Kč.  Od roku 2020 se cena školení zvyšuje na  14.900,- Kč.  

 

Stupeň Master

Kvalifikaci na úrovni Master je možné získat nejdříve 2 roky po absolvování školení stupeň Basic, a to formou zkoušky. Uděluje se těm, kteří se v průběhu zkoušky prokáží zažitou praxí cvičení O-A metodou® při vedení skupiny neznámých cvičenců a obhájí ústně svoji seminární práci. Žadatel v ní doloží fotografiemi a podrobným komentářem výsledky své roční práce alespoň s 5 klienty. Seminární práce musí obsahovat rozbor počátečního a výsledného stavu, popis a zdůvodnění strategie vyrovnávacího postupu a hodnocení jeho průběhu. Práce v minimálním rozsahu 20 stran se odevzdává nejpozději 1 měsíc před zkouškou.

Stupeň Master opravňuje k samostatné lektorské činnosti v oblasti cvičení O-A metodou®.  

Do roku 2021 činí cena za udělení stupně Master 15..000,- Kč.

 

Stupeň Teacher

Stupeň Teacher je určen pro ty, kteří chtějí získat oprávnění k samostatné školicí činnosti ve cvičení O-A metodou®. Předpokladem získání této kvalifikace je absolvování stupně Basic a Master, nepřetržitá minimálně 3-íletá praxe cvičení O-A metodou® a úspěšné obhájení syllabu školení O-A metoda® stupeň Basic v rozsahu 150 hodin.

Do roku 2021 činí cena za udělení stupně Teacher 90.000,- Kč.

Teacher – specialista

Stejné podmínky jako pro stupeň Teacher platí pro kvalifikaci Teacher – specialista s tím rozdílem, že žadatel předkládá syllabus školení pro jím navrženou aplikovanou tělovýchovnou formu.  

Do roku 2021 činí cena za udělení stupně Teacher – specialista 40.000,- Kč.

Stupeň Teacher obojího druhu uděluje výhradně majitelka tohoto duševního vlastnictví nebo jí pověřený kolektivní orgán.

Nejbližší termíny školení (rok 2019)

                                                  I. část                        II. část                     III. část

Jarní  školení:                   24. – 29.1                  3. – 8.5.                 4. – 9.7.

Podzimní školení:             5. – 10.9               24. – 29.10.         28.11.- 3.12.